Regulamin

I. Informacje Ogólne

 1. Portal internetowy działający pod adresem www.mobilneserwisyopon.pl (dalej zwany w niniejszym regulaminie Portalem Internetowym) jest prowadzony przez Igora Jarosza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Global Trade Tyres Igor Jarosz, ul. Starachowicka 3, 58-302 Wałbrzych, NIP 886-296-30-25 (dalej zwanego w niniejszym regulaminie MSO).
 2. Niniejszy regulamin określa warunki na jakich następuje zawarcie przez Klienta umowy nabycia towaru bądź świadczenia usług oferowanych przez MSO.
 3. Za Klienta uważa się osobę, która zawarła z MSO umowę zakupu towaru albo świadczenia usług na warunkach objętych niniejszym regulaminem.
 4. Za Zamawiającego uważa się osobę, która złożyła zamówienie na towary bądź usługi oferowane przez MSO za pośrednictwem Portalu Internetowego.
 5. Za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

II. Zamówienie

 1. Zamówienie na towary i usługi świadczone przez MSO składa się za pośrednictwem Portalu Internetowego. Złożenie zamówienia zostanie potwierdzone poprzez przesłanie Zamawiającemu wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia. Złożone zamówienie jest wiążące dla Zamawiającego.
 2. Do skorzystania z Portalu Internetowego w celu dokonania zamówienia niezbędny jest komputer lub inne urządzenie pozwalające na odtwarzanie stron www spełniające następujące wymagania:
  1. ................
  2. ................
 3. Zawarcie umowy sprzedaży towaru lub świadczenia usług następuje w momencie poinformowania Zamawiającego przez MSO poprzez wiadomość e-mail o przyjęciu zamówienia.
 4. W przypadku, gdyby MSO nie potwierdziło przyjęcia zamówienia w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia, zamówienie przestaje być wiążące dla składającego Zamówienie.
 5. MSO może odmówić przyjęcia zamówienia, w szczególności w sytuacji gdyby okazało się, że MSO nie dysponuje towarem określonym w zamówieniu, bądź też gdyby okazało się, że wykonanie usługi jest niemożliwe, bądź też istotnie utrudnione. W takiej sytuacji MSO może zaproponować nabycie innego towaru, bądź usługi.

III. Cena i płatności, fakturowanie

 1. Wszelkie ceny wskazane w Portalu Internetowym są cenami brutto wyrażonymi w złotówkach, uwzględniającymi właściwą stawkę podatku VAT.
 2. Płatności tytułem zakupionych od MSO towarów i usług mogą być dokonywane w momencie odbioru towaru/świadczenia usługi w gotówce lub za pomocą karty płatniczej, a także w formie przedpłaty na rachunek bankowy wskazany przez MSO.
 3. MSO może również udostępnić możliwość dokonania płatności w formie przedpłaty za pomocą wybranego przez siebie systemu płatności online. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pomocą systemu płatności online oferowanego przez MSO, Klient jest zobowiązany do zaakceptowania regulaminu świadczenia usług płatności online obowiązującego u podmiotu świadczącego te usługi. Brak akceptacji oznacza konieczność wyboru innej formy płatności.
 4. Sprzedaż opon, a także świadczenie przez MSO usług będzie dokumentowane przez MSO poprzez wystawienie Klientowi stosownej faktury VAT oraz paragonu. Akceptując niniejszy regulamin Klient wyraża zgodę na wystawienie i otrzymywanie faktury VAT w formie elektronicznej.
 5. MSO wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści.
 6. Klient ma prawo złożyć w formie pisemnej lub na adres e-mail biuro@mobilneserwisyopon.pl oświadczenie o cofnięciu zgody na otrzymywanie faktur VAT w formie elektronicznej.

IV. Sprzedaż towaru

 1. MSO prowadzi sprzedaż nowych, nieużywanych opon. MSO może oferować również do sprzedaży opon bieżnikowane oraz używane, co będzie każdorazowo zaznaczone w opisie opony na Portalu Internetowym z zaznaczeniem ewentualnych istniejących wad, za które to wymienione wady, MSO nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi.
 2. W ramach umowy sprzedaży opon, MSO świadczy również usługę ich dostawy oraz wymiany (montażu) w samochodzie Klienta. Usługa ta nie jest dodatkowo płatna na terenie Wałbrzycha oraz terenie znajdującym się w promieniu 15 km od Wałbrzycha, który to teren wskazany został szczegółowo na mapie znajdującej się pod adresem: ………………………………………… Poza terenem objętym darmową dostawą, Klient zobowiązany jest ponieść koszt dojazdu, określony przy składaniu zamówienia.
 3. Montaż zakupionych przez Klienta opon następuje w miejscu ich dostawy wskazanym przez Klienta równocześnie z dokonywaną dostawą opon.
 4. Do usługi montażu zakupionych opon stosuje się określone niniejszym regulaminem warunki świadczenia usługi wymiany opon.
 5. MSO nie odpowiada za to, czy zakupione opony będą odpowiednie dla pojazdu Klienta, a w szczególności czy opony te będą miały odpowiedni rozmiar. W takiej sytuacji, MSO może odstąpić od montażu zakupionych opon, co nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty całości ceny za zakupione opony

V. Świadczenie usług

 1. MSO oprócz sprzedaży opon oferuje również następujące usługi:
  1. wymiana opon/kół,
  2. naprawa opon,
  3. przechowywanie opon/kół
 2. Koszt świadczenia wyżej wymienionych usług zostanie każdorazowo wskazany przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
 3. Usługa wymiany opon/kół jest realizowana bezpośrednio u Klienta przez pracowników MSO lub osoby współpracujące z MSO.
 4. Klient jest zobowiązany do udostępnienia samochodu w miejscu umożliwiającym do niego dostęp z każdej strony i zapewniającym bezpieczeństwo osoby wykonującej wymianę opon.
 5. W przypadku niespełnienia wyżej wymienionego warunku, osoba wykonująca wymianę opon/kół zobowiąże Klienta do zapewnienia odpowiedniego miejsca do wykonania wymiany opon/kół. W przypadku braku niezwłocznego zapewnienia odpowiedniego miejsca do wykonania usługi, MSO ma prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia. W takiej sytuacji Klient jest zobowiązany do zwrócenia kosztów dojazdu w zryczałtowanej wysokości 20,00 zł, a jeżeli została dokonana przedpłata, zostanie ona zwrócona z potrąceniem w/w zryczałtowanych kosztów dojazdu.
 6. Usługa naprawy opon jest realizowana bezpośrednio u Klienta przez pracowników MSO lub osoby współpracujące z MSO. Klient jest obowiązany do udostępnienia pojazdu lub opon na zasadach określonych wyżej w ust. 4 i 5
 7. Usługa naprawy opon jest realizowana w przypadku gdy:
  1. uszkodzenie mieści się w czołowej części opony;
  2. bieżnik ma więcej niż 1,6 mm;
  3. opona nie posiada oznak starości w postaci zmurszałości;
  4. ścianki boczne opony są nienaruszone;
  5. nie ma śladów poprzednich napraw tego uszkodzenia;
  6. nie jest to opona Run Flat.
 8. W przypadku gdyby okazało się, iż opona która ma być naprawiona nie spełnia wymogów opisanych wyżej, bądź też nie udostępniono pojazdu lub opon zgodnie z wymogami wskazanymi wyżej w ust. 4 i 5, MSO może odstąpić od realizacji usługi naprawy opony. W takiej sytuacji Klient jest zobowiązany do zwrócenia kosztów dojazdu w zryczałtowanej wysokości 20,00 zł, a jeżeli została dokonana przedpłata, zostanie ona zwrócona z potrąceniem w/w zryczałtowanych kosztów dojazdu.
 9. Jeżeli świadczenie usług wymiany opon/kół bądź też naprawy opon ma nastąpić przed upływem terminu do złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy zgodnie z pkt VII niniejszego regulaminu, MSO ma prawo żądać od Konsumenta złożenia wyraźnego oświadczenia zawierającego takie żądanie na trwałym nośniku. Po całkowitym spełnieniu usługi, Konsument traci prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 poz. 683 z późniejszymi zmianami).
 10. Usługa przechowywania opon/kół obejmuje odbiór opon bądź kół bezpośrednio od Klienta przez pracowników MSO lub osoby współpracujące z MSO oraz przechowywanie przez okres zlecony przez Klienta w/w opon/kół w pomieszczeniach magazynowych. Koszt przechowywania opon/kół jest określony w cenniku publikowanym pod adresem …………………………………………………………..
 11. Warunkiem przyjęcia opon do przechowania jest uzupełnienie oraz podpisanie przez Klienta karty zdania opon/kół, zawierającej niezbędne informacje dotyczące stanu opon/kół, głębokości bieżnika, ewentualnych uszkodzeń. Opony/koła przekazane do przechowania muszą być czyste, pozbawione zanieczyszczeń, uniemożliwiających ocenę ich stanu
 12. MSO zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca i sposobu przechowywania opon/kół przekazanych na przechowanie, bez informowania o tym fakcie Klienta, pod warunkiem, że jest to niezbędne dla ich ochrony przed utratą i uszkodzeniem.
 13. Opony/koła są oddawane na przechowanie na okres uzgodniony z Klientem, który nie może być krótszy niż 6 miesięcy. Wynagrodzenie należne MSO za przechowywanie opon/kół jest płatne z góry za każdy kolejny okres 6 miesięcy nie później niż przed rozpoczęciem kolejnego okresu przechowywania opon/kół.
 14. Zwrot opon/kół następuje po zgłoszeniu takiego żądania przez Klienta na podstawie karty zdania i dowodu tożsamości. W przypadku utraty karty zdania zwrot następuje na podstawie dowodu tożsamości, jeżeli pozwoli on zweryfikować tożsamość osoby dokonującej odbioru opon/kół.
 15. W przypadku zlecenia usługi wymiany opon/kół na te przechowywane przez MSO, transport tych opon/kół do Klienta jest bezpłatny i wchodzi w zakres zamówionej usługi wymiany opon/kół. W pozostałych przypadkach, Klient zobowiązany jest odebrać przechowywane opony/koła na swój koszt z miejsca ich przechowywania na terenie Wałbrzycha wskazanego przez MSO.
 16. W przypadku nieodebrania przez Klienta opon/kół w terminie do 30 dni od daty upływu okresu na jaki zostały one oddane na przechowanie, za każde następne rozpoczęte 7 dni przechowywania opon/kół naliczana będzie opłata w wysokości określonej w cenniku. Jeżeli zaś w ciągu 6 miesięcy od daty zakończeniu świadczenia usługi przechowywania opon, Klient nie odbierze opon/kół, MSO uznaje takie opony/koła za porzucone, ze wszelkimi tego konsekwencjami prawnymi.
 17. W przypadku gdyby okazało się, iż opony/koła, które mają być przechowywane nie spełniają wymogów opisanych wyżej, MSO może odstąpić od realizacji usługi. W takiej sytuacji Klient jest zobowiązany do zwrócenia kosztów dojazdu w zryczałtowanej wysokości 20,00 zł, a jeżeli została dokonana przedpłata, zostanie ona zwrócona z potrąceniem w/w zryczałtowanych kosztów dojazdu.
 18. W przypadku wcześniejszego odebrania przechowywanych opon/kół, Klientowi nie przysługuje prawo choćby częściowego zwrotu wynagrodzenia należnego MSO.

VI. Terminy realizacji

 1. Termin realizacji zamówienia jest uzależniony od dostępności zamówionych opon, a także dostępności zespołu zajmującego się realizacją zamówionych usług.
 2. Przy składaniu zamówienia zamawiający dokonuje wyboru terminu realizacji danego zamówienia z przedstawionych mu dostępnych terminów. W przypadku usługi przechowywania opon/kół zamawiający wskazuje termin odbioru od niego przez MSO opon/kół.
 3. Zamówienie zostanie zrealizowane nie później niż w terminie określonym w ust. 2, a w przypadku usługi przechowywania opon/kół, zostaną one odebrane przez MSO nie później niż w terminie określonym w ust. 2.
 4. Przez realizację zamówienia w postaci zakupu i wymiany opon uznaje się dokonanie ich dostawy własnym środkiem transportu MSO.
 5. Przez realizację zamówienia w przypadku usługi wymiany opon/kół, naprawy opon bądź przechowywania opon/kół uznaje się datę wykonania tej usługi.
 6. Jeżeli świadczenie usług wymiany opon bądź też ich naprawy albo przechowywania ma nastąpić przed upływem terminu do złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy zgodnie z pkt VII niniejszego regulaminu, MSO ma prawo żądać od Konsumenta złożenia wyraźnego oświadczenia zawierającego takie żądanie na trwałym nośniku. W takim przypadku, Konsument ponosi koszty świadczenia usługi za czas do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Po całkowitym spełnieniu usługi, Konsument traci prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 poz. 683 z późniejszymi zmianami).

VII. Gwarancja wykonanych usług

 1. MSO udziela Klientowi 30-dniowej gwarancji jakości na wykonaną usługę wymiany opon/kół oraz usługę naprawy opon. MSO nie udziela gwarancji jakości zakupionych przez Klienta opon, które podlegają wyłącznie gwarancji ich producenta, na warunkach określonych przez ich producenta.
 2. W ramach udzielonej przez MSO gwarancji jakości na wykonaną usługę wymiany bądź naprawy opon, MSO będzie zobowiązane do usunięcia wad wykonanej usługi bądź do zwrotu uiszczonej przez Klienta ceny. Wybór formy realizacji gwarancji należy do MSO. Klientowi nie przysługują inne, dalsze roszczenia z tytułu gwarancji, a w szczególności prawo do żądania odszkodowania, pojazdu zastępczego bądź też innych świadczeń.
 3. Gwarancja obowiązuje na terenie Polski i wygasa z upływem okresu na jaki została udzielona, chyba, że przed upływem okresu gwarancyjnego Klient zgłosi roszczenie z tytułu gwarancji. Zgłoszenie następuje pisemnie, bądź też drogą elektroniczną na adres e-mail biuro@mobilneserwisyopon.pl.
 4. Warunkiem skorzystania z gwarancji jest przedstawienie MSO przez Klienta dowodu zakupu oraz umożliwienie oględzin pojazdu, zgodnie z ust. 6.
 5. MSO nie odpowiada za skutki niewłaściwej eksploatacji opon bądź pojazdu, niezgodnej z zaleceniami producenta lub MSO, a także za brak właściwej konserwacji pojazdu i opon, a także za skutki uszkodzeń mechanicznych, w szczególności spowodowane kolizjami pojazdów bądź też najechaniem na przeszkodę.
 6. MSO rozpoznaje zgłoszenie gwarancyjne w terminie 14 dni. MSO może żądać udostępnienia naprawianych opon, a także umożliwienia oględzin pojazdu w którym była wykonywana wymiana opon/kół bądź też który poruszał się na naprawianych oponach. Udostępnienie opon i oględziny pojazdu nastąpią w miejscu zamieszkania/siedzibie Klienta, bądź też w miejscu w którym była realizowana usługa.
 7. W przypadku uwzględnienia zgłoszenia gwarancyjnego MSO usunie wady wykonanej usługi bądź też zwróci Klientowi uiszczoną cenę wykonania usługi. Usunięcie wady wykonanej usługi nastąpi bezpośrednio po dokonaniu oględzin pojazdu bądź opon/kół, w przypadku wyboru tej formy realizacji gwarancji przez MSO.
 8. W przypadku gdyby okazało się, iż zgłoszenie gwarancyjne Klienta niebędącego Konsumentem było niezasadne Klient jest obowiązany do zwrotu MSO poniesionych przez nie kosztów związanych z realizacją gwarancji, a w szczególności kosztów dojazdu do Klienta.
 9. Niniejsze postanowienia nie naruszają w żaden sposób uprawnień wynikających z rękojmi określonych w kodeksie cywilnym.

VIII. Odpowiedzialność za jakość świadczenia i procedura reklamacji

 1. MSO jest zobowiązane do dostarczenia towaru wolnego od wad, a także wykonania świadczonych usług w sposób wolny od wad, z zastrzeżeniem pkt. IV ust. 1.
 2. MSO odpowiada względem Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne sprzedanych opon oraz wykonanych usług, na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. Odpowiedzialność MSO z tytułu rękojmi w przypadku sprzedaży opon używanych jest ograniczona do jednego roku od daty wydania opon Klientowi.
 3. W przypadku zaistnienia wady, za którą odpowiedzialność ponosi MSO, Klient jest zobowiązany do powiadomienia o tym MSO. Zgłoszenie następuje pisemnie, bądź też drogą elektroniczną na adres e-mail biuro@mobilneserwisyopon.pl. W zgłoszeniu Klient powinien szczegółowo opisać wadę, w miarę możliwości dołączając również dokumentację fotograficzną, co przyśpieszy procedurę rozpatrywania reklamacji.
 4. MSO może żądać udostępnienia sprzedanych bądź naprawianych opon, a także umożliwienia oględzin pojazdu w którym była wykonywana wymiana opon bądź też który poruszał się na zakupionych/naprawianych oponach. Udostępnienie opon i oględziny pojazdu nastąpią w miejscu zamieszkania/siedzibie Klienta, bądź też w miejscu w którym była realizowana usługa, na koszt MSO.
 5. MSO odpowiada na reklamacje w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.

IX. Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który zawarł z MSO umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 poz. 683 z późniejszymi zmianami).
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1. dla umowy, w wykonaniu której MSO wydaje rzecz, będąc zobowiązane do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
   1. obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części;
   2. polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
  2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy
 3. Konsument może odstąpić od umowy, składając MSO oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy określonej w pkt 1. Do zachowania terminu do dostąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. MSO niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy. MSO dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Jeżeli MSO nie zaproponował, że sam odbierze opony od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia opon inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez MSO, MSO nie jest zobowiązane do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów
 7. Konsument ma obowiązek zwrócić opony MSO lub przekazać je osobie upoważnionej przez MSO do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że MSO zaproponowało, że samo odbierze opony. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie opon przed jego upływem.
 8. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu opon.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości opon będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania opon.
 10. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania, o którym mowa wyżej w pkt V ppkt 8, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione przez MSO do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia.
 11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

X. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych MSO przez Klientów jest MSO. MSO dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia należytej ochrony danych osobowych Klientów.
 2. Dane osobowe powierzone MSO wykorzystywane są w celu realizacji umowy, a także jeżeli Klient wyrazi na to zgodę, w celach marketingowych.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może uniemożliwić realizację umowy. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także prawo do żądania ich usunięcia, a także zaprzestania ich przetwarzania.
 4. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

XI. Postanowienia końcowe

 1. MSO powiadomi Klienta o każdorazowej zmianie niniejszego regulaminu w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany MSO przez Klienta. Do umów zawartych przed dokonaną zmianą regulaminu stosuje się dotychczasowe postanowienia regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa.
 3. Niniejszy regulamin nie może być interpretowany w sposób prowadzący do ograniczenia bądź też wyłączenia jakichkolwiek uprawnień przysługujących Konsumentowi na podstawie ustawy o prawach konsumenta bądź też innych właściwych przepisach prawa.
 4. Kontakt z MSO może nastąpić w formie pisemnej na adres Global Trade Tyres, ul. Starachowicka 3, 58-302 Wałbrzych, a także na adres e-mail biuro@mobilneserwisyopon.pl lub info@mobilneserwisyopon.pl oraz pod numerem telefonu +48 791 701 701.
 5. MSO nie przyjmuje listów, przesyłek bądź paczek wysyłanych do MSO za pobraniem lub też wymagających innej formy płatności za ich odbiór.
 6. Informacje odnośnie sposobów oraz dostępu do pozasądowych form rozstrzygania sporów można uzyskać pod adresem:
  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
 7. Pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsług dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Załączniki

Załącznik 1:
Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy

Załącznik 2:
Wzór formularza odstąpienia od umowy

Jeżeli posiadasz więcej niż jeden samochód, mamy dla Ciebie specjalne oferty!

Dowiedz się więcej

Napisz do nas